สุขภาพ

แนะนำ 4 โรงพยาบาลในสมุทรปราการที่ได้มาตรฐาน!

จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2564 มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,051,378 คน ทำให้มีความต้องการด้านการรักษาพยาบาลสูงตามไปด้วย ส่งผลให้มีโรงพยาบาลในสมุทรปราการและสถานพยาบาลต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย

อย่างไรก็ตาม การเลือกโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกันทั้งในด้านมาตรฐาน คุณภาพของการรักษา และค่าใช้จ่าย ดังนั้น บทความนี้จึงขอแนะนำ 4 โรงพยาบาลในสมุทรปราการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ

โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลในสมุทรปราการของรัฐขนาดใหญ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยเดิมเป็นสถานีอนามัยชั้น 1  ปัจจุบันมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลศูนย์ และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)

โรงพยาบาลสมุทรปราการมีบริการทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการฉุกเฉิน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และบริการตรวจรักษาโรคอาชีวอนามัย นอกจากนี้ โรงพยาบาลสมุทรปราการยังให้บริการด้านวิชาการและวิจัยทางการแพทย์แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปอีกด้วย

โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์

โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์เป็นโรงพยาบาลในสมุทรปราการเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางบ่อ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยปัจจุบันมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ

โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์มีบริการทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการฉุกเฉิน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต โรคระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์ยังให้บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริการอื่นๆ อีกมากมาย โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โรงพยาบาลบางพลี

โรงพยาบาลบางพลีเป็นโรงพยาบาลในสมุทรปราการเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางพลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยปัจจุบันมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

โรงพยาบาลบางพลีมีบริการทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการฉุกเฉิน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต โรคระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางพลียังให้บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริการอื่นๆ อีกมากมาย โรงพยาบาลบางพลีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการ

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยปัจจุบันมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ

โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการมีบริการทางการแพทย์ครบวงจร ทั้งบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน บริการฉุกเฉิน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเฉพาะทาง และบริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไต โรคระบบประสาท โรคกระดูกและข้อ เป็นต้น

นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการยังให้บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด เวชศาสตร์ฟื้นฟู และบริการอื่นๆ อีกมากมาย โรงพยาบาลวิภารามสมุทรปราการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

Back to top button